Notariskosten bij aankoop woning dalen tot 25% in 2023

Wie een onroerend goed koopt, betaalt bovenop de aankoopprijs ook nog een flinke som notariskosten. Dankzij de herstructurering van het notariaat door de federale regering, worden deze notariskosten vanaf 1 januari 2023 fors verlaagd. Hierdoor worden maar liefst 98% van de woningaankopen goedkoper en geniet u van een kostendaling tot wel 25%. Landbergh gidst u doorheen de huidige en toekomstige, verlaagde notariskosten bij de aankoop van een onroerend goed.

1. Wat zijn notariskosten?

Notariskosten zijn kosten die u betaalt aan de notaris, bovenop de aankoopprijs van een onroerend goed. Het gaat hierbij om registratierechten, een ereloon en administratieve kosten van zowel de aankoop- als kredietakte.

A. Registratierechten

Registratierechten of verkooprechten zijn eenmalige belastingen die de overheid int voor de registratie van de koopakte in een register. U stort dit bedrag dus initieel aan de notaris bij de ondertekening van de notariële akte, maar die stort het op zijn of haar beurt door naar de bevoegde overheidsinstantie.

B. Ereloon

Het ereloon of honorarium is een financiële vergoeding voor de verrichte werkzaamheden van de notaris. Hij of zij wordt niet per uur betaald, maar vraagt een door de wet vastgelegd percentage van de verkoopprijs.

C. Administratieve kosten van de aankoop- en kredietakte

De administratieve kosten van de aankoop- en kredietakte zijn de noodzakelijke kosten die de notaris moet maken on deze aktes te openen en registreren. De aankoop- of notariële akte is nodig om een verkoop wettelijk te bezegelen en maakt u officieel eigenaar van een onroerend goed, De kredietakte is een akte die ontstaat wanneer u een onroerend goed koopt en hiervoor een hypothecaire lening afsluit. Het is de officiële melding dat een pand bezwaard is met een hypotheekregistratie.

2. Hoeveel bedragen de huidige notariskosten?

Zoals hierboven vermeld, zijn de notariskosten op te delen in registratiekosten, een ereloon en administratieve kosten voor de akte(s). De registratiekosten en het ereloon zijn telkens wettelijk bepaalde percentages van de verkoopprijs. De administratieve kosten kunnen verschillen naargelang de notaris, de regio en de complexiteit van het dossier.

A. Registratierechten

Begin 2022 werden de registratierechten reeds fors verlaagd. Zo betaalt u als koper van een enige, eigen woning nog slechts 3% registratierechten in plaats van 6%. Beslist u hierbij ook nog om de woning ingrijpend energetisch te renoveren of te slopen en heropbouwen, dan betaalt u slechts 1% in plaats van 5% registratierechten. Kopers van een tweede eigendom, bedrijfspand, bouwgrond of nieuwbouw kregen echter met een stijging te maken van 10% naar 12% registratierechten. Lees alles over de historische lage registratierechten.

B. Ereloon

Het ereloon van de notaris wordt berekend op de verkoopprijs van het onroerend goed en is degressief: hoe hoger de verkoopprijs, hoe lager het percentage. Het tarief schommelt tussen de 1,3% en 0,057% van de verkoopprijs en is niet onderhandelbaar. Daarnaast betaalt u ook nog 21%  btw op het ereloon, maar dat moet de notaris rechtstreeks overmaken naar de federale overheid.

Voor het verlijden van de kredietakte vraagt de notaris eveneens een wettelijk vastgesteld ereloon dat varieert naargelang het kredietbedrag, net als bij de verkoopprijs.

C. Administratieve kosten van akte(s)

De administratieve kosten van de akte(s) kunnen aanzienlijk verschillen van notaris tot notaris, maar hangen ook af van de regio en de complexiteit van het dossier. Volgens de huidige tarieven bedragen de administratieve kosten per akte ruwweg 1.100 euro (De Tijd, 2022).

Administratieve kosten bij de aankoopakte

Bij de aankoopakte omvatten de administratieve kosten onder meer de uitgaven van de notaris voor zijn of haar opzoekwerk en opvragingen van documenten en attesten. Daarnaast dekken ze ook de kosten ná het verlijden van de akte. Zo moet de verleden aankoopakte worden overgeschreven op het hypotheekkantoor, opdat het onroerend goed officieel eigendom is van de koper. Ook de inschrijving bij het kantoor Rechtszekerheid valt onder de administratieve kosten. Dit is een verplichte registratie die ervoor zorgt dat de juiste belasting wordt geheven bij de belastingschuldige.

Administratieve kosten bij de kredietakte

De kredietkosten zijn onder te verdelen in een registratierecht van 1% op de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen, een recht op geschriften van 50 euro (belasting op een akte) en kosten voor het verzamelen van informatie, documenten en attesten.

3. Hoeveel zullen de notariskosten bedragen na 2023?

Nadat de registratiebelasting in 2022 reeds sterk werd gereduceerd, zullen ook de overige notariskosten op 1 januari 2023 fors dalen. Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne betalen we vanaf volgend jaar tot zo’n 25% percent minder notariskosten dankzij de herstructurering van het notariaat.

Zo worden de erelonen voor de aankoopakte tot wel 12% verlaagd, afhankelijk van de verkoopprijs. Voor het verlijden van de kredietakte geldt een forfaitaire daling van 20% op het ereloon. Dit geldt wel enkel voor de aankoop van een enige, eigen gezinswoning die in volle eigendom werd aangekocht door natuurlijke personen. Daarnaast worden de administratieve kosten forfaitair vastgelegd op 750 euro voor de aankoopakte en 550 euro voor de kredietakte.

Hierdoor zou 98% van de woningaankopen goedkoper worden. Voor een doorsnee woning zal het gaan over een voordeel van meer dan 1.000 euro. Voor woningen rond de 450.000 euro bedraagt het voordeel gemiddeld ca. 570 euro. Enkel woningen boven 800.000 euro (2% van de aankopen) zullen geen voordeel ondervinden van de dalende notariskosten.

Bent u van plan om een woning te kopen en laat u zich graag bijstaan door een deskundige partij?

Bekijk ons aanbod en we begeleiden u graag doorheen het hele aankoopproces.

Bron: De Tijd | Auteur: Amy de Vet