Privacybeleid

Lees hier het privacybeleid van Landbergh.

Christin hume h Buw V Lc Y Tn A unsplash

Inhoud

I. Introductie

 1. Wie zijn wij?
 2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

II. Gebruik van persoonsgegevens

 1.  Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?
 3. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 4. Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken?
 5. Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?
 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 7. Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?
 8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 9. Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?
 10. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

III. Rechten van de betrokkene

IV. Klachtmogelijkheden van de betrokkene

V. Wat met links naar andere websites en sociale media?

VI. Wijzigingen

I. Introductie


1. Wie zijn wij?

Landbergh BV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 690, 9050 Gent (hierna ‘Landbergh’, ‘wij’ of ‘ons’) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) geeft duiding waarom wij uw persoonsgegevens vragen en wat wij met deze gegevens doen. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Wij verduidelijken dat deze verklaring alleen geldt voor de persoonsgegevens die Landbergh als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens.

2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van  Landbergh (‘www.landbergh.be’) (hierna “de Website”); en op alle activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden.

Deze Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website.

De betrokkenen (hierna “u”, “uw”) tot wie deze Privacyverklaring is gericht kunnen o.m. de volgende zijn: (i) de loutere bezoeker van de Website; (ii) de (geïnteresseerde) particuliere en/of business klanten; (iii) de individuen wiens persoonsgegevens wij verzamelen naar aanleiding van het aanbieden van onze diensten aan klanten; (iv) de zakenpartners die ons bijstaan bij het verlenen van onze diensten aan klanten, bv. leveranciers, onderaannemers en/of samenwerkingspartners; (v) alle individuen die met één van voormelde partijen geassocieerd zijn; of (vi) enige andere individuen die in contact komen met ons.

Ook de gegevens van voormalige en potentieel toekomstige zakelijke contacten (klanten, zakenpartners) worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform deze Privacyverklaring.

II. Gebruik van persoonsgegevens


1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer u gebruik maakt van de Website en betrokken bent bij de daarmee verbonden activiteiten of aangeboden diensten.

2. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van uw relatie met Landbergh. Dit betekent niet dat wij in alle gevallen over alle hieronder vermelde gegevens van u beschikken. Dit zal immers steeds afhangen van de concrete situatie en uw voorkeuren.


Bezoekers van onze Website

Indien u onze Website bezoekt, verwerken wij via het gebruik van cookies en via uw gebruik van functies die wij voorzien hebben op de Website (bijv. het contactformulier) mogelijk onderstaande gegevens van u.

 • Uw elektronische identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype, verbindingsmomenten, locatiegegevens, voorkeurstaal, …
 • Uw identificatiegegevens: bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (uitsluitend in het kader van enkele specifieke gevallen bv. om uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Uw contactgegevens: bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, …
 • Uw contactgeschiedenis: bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden
 • Gegevens die u ons vrijwillig verstrekt


(Potentiële) Klanten

Van onze (contactpersonen bij onze) huidige, voormalige en potentieel toekomstige klanten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens. Welke gegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete relatie die u met ons heeft en diensten die u als klant bij ons afneemt, afgenomen heeft, of mogelijk wenst af te nemen.

 • Uw contactgegevens: bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, Rijksregisternummer, …
 • Uw contactgeschiedenis: bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden, …
 • Uw persoonlijke kenmerken: bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, …
 • Uw leefgewoonten: bijvoorbeeld uw bezittingen, levensstijlvoorkeuren, …
 • Uw woningkenmerken: bijvoorbeeld aard van de woning, eigendom, classificatie van de woning, …
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s): bijvoorbeeld foto’s van de unit
 • Uw openbare gegevens: bijvoorbeeld publiek beschikbare gegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op professionele sociale netwerken, …
 • Uw financiële bijzonderheden: bijvoorbeeld financiële identificatiegegevens zoals een bankrekeningnummer; informatie omtrent inkomsten, bezittingen en investeringen, informatie omtrent leningen, hypotheken, kredieten
 • Uw identificatiegegevens: bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (uitsluitend in het kader van enkele specifieke gevallen bv. om uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Gegevens die u ons vrijwillig verstrekt


Zakenpartners

Van onze (contactpersonen bij onze) huidige, voormalige en potentieel toekomstige zakenpartners verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens. Welke gegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete manier waarop u ons als onze zakenpartner bijstaat in de verlening van onze diensten aan klanten.

 • Uw contactgegevens: bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, …
 • Uw contactgeschiedenis: bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden;
 • Uw financiële bijzonderheden: bijvoorbeeld bankgegevens, rekeningnummer, ... indien u betalingen doet ten gunste van ons of betalingen ontvangt van ons;
 • Uw openbare gegevens: bijvoorbeeld publiek beschikbare gegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op professionele sociale netwerken;
 • Uw identificatiegegevens: bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (uitsluitend in het kader van enkele specifieke gevallen bv. om uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming);


3. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In principe verwerken wij geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (i.e. gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon) tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt of wanneer dit expliciet door een wet wordt toegestaan.


4. Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gebaseerd zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij steunen de verwerking van persoonsgegevens op de volgende gronden:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met onze klanten en/of zakenpartners en teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen of met u samen te werken. Persoonlijke gegevens kunnen ook verwerkt worden in een precontractuele fase, in voorbereiding van bijv. de aankoop of de huur van een onroerend goed.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust of in opdracht met één van de partijen met wie we samenwerken, bijvoorbeeld voor het naleven van de identificatieplicht van de koper en verkoper in het kader van de antiwitwaswet, of voor het bijhouden van gegevens van geïnteresseerde kopers of huurders in het kader van het KB Bemiddelingsovereenkomsten.
 3. De verwerking is gebaseerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten en mits aan specifieke voorwaarden is voldaan. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het toesturen van bepaalde marketingcommunicatie aan u als klant van Landbergh. Door de aard van de beschikbare gegevens en het feit dat u reeds gelijkaardige diensten van ons afneemt of heeft afgenomen, beoordelen wij dat enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering is, terwijl wij menen dat de verstrekte informatie interessant kan zijn voor u. Wij baseren ons ook op onze gerechtvaardigde belangen om een profiel aan te maken van onze (potentiële) klanten om onze dienstverlening te kunnen verbeteren door beter in te kunnen spelen op hun interesses. Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, kan u altijd bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doeleinde (zie ‘rechten van de betrokkene’).
 4. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden over projecten waar u interesse in hebt getoond, wanneer u meer informatie vraagt met betrekking tot een project of om u beter te kunnen informeren over (nieuwe) projecten die u mogelijks kunnen interesseren. Deze toestemming wordt o.m. afgeleid uit het vrijwillig en rechtstreeks verstrekken van uw gegevens aan ons al dan niet mondeling, schriftelijk of via een elektronisch webformulier/-bericht, of wanneer u beslist om een onroerend goed op te slaan in uw Landbergh profiel. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Wij vragen u om een telefonische intrekking van uw toestemming steeds schriftelijk te bevestigen, dan wel uw toestemming in te trekken per e-mail of per brief.


5. Welke zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens. Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende te onderscheiden doeleinden:

 1. operationele doeleinden: bijvoorbeeld om het gebruik van onze Website, te optimaliseren, om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden, bv. om uw contactvraag en verzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden.
 2. zakelijke doeleinden: bijvoorbeeld om de relaties met onze klanten en zakenpartners te beheren en u onze diensten aan te bieden of te verlenen, om u te informeren over ons beleid en dienstverlening, voor het doorgeven van gegevens van klanten aan zakenpartners om de diensten te kunnen verlenen, voor het factureren van de verstrekte diensten aan onze klanten, voor het betalen van onze zakenpartners, voor de communicatie met onze medewerkers en zakenpartners omtrent de verlening van onze diensten aan u als onze klant of onze samenwerking met u als onze zakenpartner;
 3. commerciële doeleinden: bijvoorbeeld voor het toesturen van marketingcommunicatie, voor het verzenden van nieuwsbrieven of om u op de hoogte te houden omtrent activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties, etc. of voor het nagaan van uw tevredenheid als onze klant of zakenpartner;
 4. juridische of wettelijke doeleinden: bijvoorbeeld voor juridische redenen en procedures, om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen, om de compromis op te maken, om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of afdwinging van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we uw persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren. Als dit niet (technisch of praktisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen of omdat wij deze beperkt nodig hebben voor de administratie waarin informatie staat over betrokkenen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met hen opnemen, dan bewaren wij uw gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen van zodra dit mogelijk wordt.

7. Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens van u rechtstreeks, van openbare bronnen of van zakenpartners/derden verkrijgen. Dit zijn bijvoorbeeld immosites of sociale mediawebsites waar wij onze onroerende goederen op publiceren.

Sommige gegevens worden daarenboven op geautomatiseerde wijze verzameld door middel van het gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technologieën. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Indien wij uw gegevens van externe bronnen verkrijgen, zou u in principe reeds op de hoogte gebracht moeten zijn van de mogelijke gegevensdoorgifte aan ons door deze bron zelf. In ieder geval zullen wij u wanneer wij uw gegevens van externe (al dan niet openbare) bronnen verkrijgen en wij deze als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u over de verwerking van uw gegevens informeren.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel belang aan gegevensbeveiliging en hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot dergelijke inbreuk opvolgen.

9. Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voornamelijk op IT-systemen in België. In het geval het beheer van sommige van onze IT-systemen worden uitbesteed aan derden worden de gegevens bewaard in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit niet het geval is zullen wij steeds voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de adequate bescherming van de verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

10. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In principe geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn, u daarin toestemt of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden. In die zin delen wij bijvoorbeeld gegevens van verkopers/verhuurder met (potentiële) kopers en huurders om een overeenkomst op te kunnen maken.

Waar nodig doen wij evenwel een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, die desgevallend bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren namens ons. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.

Voorbeelden van derden die in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons of aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, zijn:

 • postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven;
 • betalingsdienstverleners;
 • de verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitvoeren van onze activiteiten, zoals marketing- en bedrijfssoftware, met het oog op een efficiënt digitaal gegevensbeheer, waaronder het bewaren van onze bestanden van prospecten, klanten en zakenpartners, het uitsturen aan klanten en zakenpartners van transactionele e-mails, het uitsturen van e-mails met het oog op het promoten van onze commerciële activiteiten, het hosten en beheren van onze Website, mailboxen, het ons verlenen van inzicht in de manier waarop u onze Website gebruikt door middel van de diensten aangeboden door Google Analytics, etc.;
 • zakenpartners op wie wij een beroep doen in het kader van de aanbieding en levering van onze diensten (bijv. extern communicatiebureau of immosites);
 • overheidsorganen en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals notarissen en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen als onderneming, en de efficiënte verdediging van onze belangen in het kader van een eventueel juridisch geschil, voor wat betreft de gegevens die hier strikt noodzakelijk voor zijn.

De doorgiftes van uw gegevens aan de hierboven geïdentificeerde partijen voor de vermelde doeleinden is naargelang het geval gebaseerd op (1) de noodzaak hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben als onze klant, kandidaat of zakenpartner, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van dergelijke overeenkomst, (2) onze gerechtvaardigde belangen, (3) de noodzaak hiervan om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, of ten uitzonderlijke titel (4) uw toestemming.

III. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post via de bovenvermelde contactgegevens.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie: indien u dat wenst kan u ons vragen om informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben. Hou er echter rekening mee dat u dient aan te geven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens;
 • Recht van aanpassing of rectificatie: indien u meent dat we onjuiste gegevens hebben van u dan kan u ons dit laten weten en dan passen wij deze aan voor u;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid):  u kan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer wij deze onrechtmatig verwerken. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens wel nog moeten verwerken;
 • Recht op beperking van verwerking: u kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  • Gedurende de tijd dat wij uw verzoek tot aanpassing of rectificatie beoordelen;
  • Gedurende de tijd dat wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen;
  • Wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven een wissing van uw persoonsgegevens;
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze zelf nodig  hebt voor de vaststelling, de uitoefening van of de verdediging tegen een rechtsvordering;
 • Recht van bezwaar: u kan zich verzetten tegen een verwerking van uw gegevens wanneer wij de verwerking doen op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Wanneer ons gerechtvaardigd belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen zullen wij uw belangen afwegen tegen onze eigen belangen. Als uw belangen na deze afweging zwaarder doorwegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken;
 • Recht op overdraagbaarheid:  u hebt het recht om een kopie van uw gegevens van ons te vragen in een gestructureerd, machine-leesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die u ons zelf heeft verstrekt.

De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen en dit in lijn met de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

IV. Heeft u vragen of klachten?

Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en om de Privacywetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken.

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen, maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden:

1. U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

 • Via brief: Gegevensbeschermingsautoriteit | Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
 • Via e-mail: contact@apd-gba.be
 • Via telefoon: +32 (0)2 274 48 00
 • Via fax: + 32 (0)2 274 48 35

2. U kunt Landbergh zelf aanschrijven:

 • via e-mail: info@Landbergh.be
 • via brief: Landbergh BV | Brusselsesteenweg 690, 9050 Gent, België

3. U kunt eveneens een vordering instellen bij de bevoegde rechtbank. 

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klacht-en-beroep.

V. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De Website kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Landbergh is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die externe websites. Evenmin is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als u inhoud via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. Landbergh is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze Privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

VI. Wijzigingen

Wij kunnen eenzijdig beslissen om veranderingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. In dat geval treedt de nieuwe versie onmiddellijk in werking. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze Website. In geval van een substantiële wijziging van deze Privacyverklaring die relevant is voor u, zullen wij u – voor zover mogelijk – hierover rechtstreeks informeren. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is geweest, is onderaan terug te vinden.

 

Laatst gewijzigd op: 15/03/2023