Disclaimer

Lees hier de disclaimer van Landbergh.

Wesley tingey Td N Lj GXVH3s unsplash 1

Inhoud

 1. Definities en opmaakgebied
 2. Informatie omtrent Landbergh
 3. Contactname
 4. Beschrijving en doel van de website
 5. Gebruik
 6. Talen
 7. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen
 8. Het vastgoedaanbod
 9. Prijzen
 10. Beroepsinstituut voor makelaars
 11. Intellectuele eigendomsrechten
 12. Privacy
 13.  Aansprakelijkheid

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website www.landbergh.be is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen Landbergh. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.

Landbergh behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie omtrent Landbergh

De website wordt beheerd en uitgebaat door Landbergh BV, met maatschappelijke zetel aan de Brusselsesteenweg 690, 9050 Gentbrugge, België. Landbergh BV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0563.607.810 en draagt als BTW-identificatienummer BE0563.607.810. De verzekeringsonderneming die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling is NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160.

3. Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bvb. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij één van volgende kantoren. Bij ieder vastgoedaanbod op de site staat het nummer vermeld van het beherend kantoor.

Landbergh BV | KBO 0563.607.810 

 • Landbergh Gentbrugge | Brusselsesteenweg 690 | 9050 Gentbrugge | info@landbergh.be | 09 225 25 24
 • Landbergh Deinze | Kongoplein 2 | 9800 Deinze | deinze@landbergh.be | 09 278 78 79

Voor algemene of niet-vastgoedgebonden inlichtingen kunt u Landbergh snel en gemakkelijk bereiken via info@landbergh.be.

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Landbergh U in hoofdzaak volgende diensten aan:

 • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goederen, de huur en verhuur van onroerende goederen, enz.) en haar kantoren.
 • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) en nieuwbouwprojecten die Landbergh in portefeuille heeft, samen met een detail van elk pand of project en een mogelijkheid tot contactname van het beherende kantoor;
 • een communicatieplatform tussen U en Landbergh, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Landbergh;
 • een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

5. Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Landbergh U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

6. Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands.

7. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de sites uitgebaat door Landbergh kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten.

8. Het vastgoedaanbod

Landbergh levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Landbergh op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Landbergh BV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Landbergh verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Landbergh kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Landbergh geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Landbergh geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Landbergh aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

9. Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de websites van Landbergh aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Landbergh. Deze binden de opdrachtgever van Landbergh slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door Landbergh met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

10. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars-bemiddelaars verbonden aan de kantoren vermeld onder art. 3 zijn allen erkend in België en zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in één van de kantoren van Landbergh, alsook op de website van het BIV: www.biv.be/plichtenleer. Op de website www.landbergh.be, vindt u overigens per kantoor de BIV-nummers van de lokale medewerkers terug (zie footer en sectie “team” ).

11. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Landbergh. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Landbergh. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Landbergh. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Landbergh. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Landbergh het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

12. Privacy

Landbergh hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de richtlijnen en gedragscodes die Landbergh daarbij in acht neemt, verwijzen wij U graag naar onze privacyverklaring.

13. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Landbergh zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Landbergh aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan Landbergh aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...).

De websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te laten verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.