Verlaagd btw-tarief van 6%: nieuwbouw, afbraak, heropbouw

Sedert 1 januari 2021 geldt voor de sloop en heropbouw van een privéwoning een btw-tarief van 6% in heel België. Opmerkelijk is dat dit verlaagde tarief ook geldt bij de levering/verkoop van nieuwbouw, tenminste mits de vergunning werd afgeleverd voor juli 2023 en dit voor alle facturen tem 31 december 2024. 

De regelgeving kwam er naar aanleiding van de coronacrisis. De regering wilde hier niet alleen de bouwsector mee steunen, maar ook meer mensen toegang geven tot een kwaliteitsvolle woning, alsook zoveel mogelijk verouderde woningen vervangen door energiezuinige.

Btw-tarief van 6%: uitbreiding tot het volledige Belgische grondgebied

Voor de sloop en heropbouw van woningen gelde tot 1 januari 2021 het btw-tarief van 21%. Onder bepaalde voorwaarden kon u het lager tarief van 6% krijgen in 32 centrumsteden en op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw door dezelfde bouwheer gebeurde en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning werd gebruikt. Voor Vlaanderen ging het om de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.

Vanaf 1 januari 2021 is dit verlaagde btw-tarief van 6% uitgebreid tot het volledige Belgische grondgebied. Deze nieuwe regelgeving heeft haar eigen voorwaarden en bestaat naast de regeling voor centrumsteden.

Welke woningen komen in aanmerking?

  • Het moet gaan over privéwoningen, oftewel woningen die hoofdzakelijk en gedurende minstens 5 jaar de enige, eigen woning van de bouwheer of koper zijn.
  • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer bedragen dan 200 m².
  • Het gaat niet om woningen die verhuurd worden. De bouwheer of koper moet zijn domicilie zonder uitstel vestigen in de nieuwe woning.
  • Het gebouw dat wordt afgebroken hoeft geen privéwoning te zijn. Zolang het gaat om een constructie die vaststaat aan de grond, is de bestemming van het gebouw irrelevant. Het af te breken gebouw moet wel significant zijn, maar hoeft qua oppervlakte niet overeen te stemmen met de nieuwbouw. Zo kan een garage/magazijn/kantoor/etc. worden afgebroken om een appartementsgebouw te bouwen.
  • Het verlaagde tarief geldt enkel voor werken aan de eigenlijke woning. Serres, tuinhuizen, tuinen, zwembaden, omheiningen, etc. zijn dus nog steeds onderworpen aan het standaardtarief van 21%.

Wie komt in aanmerking?

  • Aannemers die de sloop en heropbouw factureren aan natuurlijke personen.
  • Bouwpromotoren die nieuwbouw verkopen aan natuurlijke personen, mits de vergunning dateert van voor juli 2023 en dit voor facturen tem 31 december 2024.

Nieuwbouw kopen aan 6% btw

Dit laatste is een opmerkelijke en interessante toevoeging in de nieuwe wetgeving. Voorheen kwam enkel de bouwheer van het afgebroken en heropgebouwd pand in aanmerking voor het tarief van 6%. Vandaag kunt u ook als koper meegenieten van het verlaagde tarief, nu bouwpromotoren dergelijke panden met 6% btw kunnen verkopen.

Wie moet de afbraak uitvoeren?

Om te kunnen genieten van het verlaagde tarief, moeten de sloop en heropbouw worden uitgevoerd door dezelfde constructievennootschap. Deze mag echter wel beroep doen op onderaannemers. Let wel op: het tarief van 6% kan alleen worden toegepast tussen de belastingplichtige-aannemer en de eindklant (bouwheer/natuurlijke persoon/verkrijger). Tussen de aannemers wordt er dus gefactureerd aan 21%. Enkel de uiteindelijke aannemer kan het volledige bedrag factureren met 6%.

Hoelang is dit tijdelijke btw-tarief van 6% geldig?

Indien u een nieuwbouw onroerende goed koopt van een promotor, is de regeling geldig voor afbraken en heropbouwen waarvan de btw opeisbaar is tussen 1 januari 2021 en 31 december 2024 mits de vergunning voor juli 2023 werd afgeleverd. Indien de vergunning later werd afgeleverd zijn alle facturen na 31 december 2023 onderworpen aan het tarief van 21% BTW.

Voor de start van de werken, moet er een verklaring worden ingediend bij het bevoegde btw-kantoor om te bevestigen dat aan alle voorwaarden voldaan is. Deze moet bovendien ook worden overgemaakt aan de aannemer/bouwpromotor.

In geval van een verkoop op plan moet de verklaring ingediend worden voor de datum van de voorlopige levering oftewel voor het goed ter beschikking wordt gesteld van de verkrijger of overnemer.

Voor wie als particulier een nieuwbouw realiseert ter vervanging van een af te breken onroerend goed en dit zonder de tussenkomst van een promotor blijft de maatregel tot nader order van kracht, ook na 31 december 2024.

Overgangsperiode verkoop woning

Wie koopt, heeft vaak reeds een woning die verkocht moet worden. Aangezien de nieuwbouwwoning uw enige, eigen woning moet zijn gedurende minstens vijf jaar, zult u uw bestaande woning tijdig moeten verkopen. Hiervoor werd een overgangsbepaling voorzien. Zo heeft u tot 31 december van het jaar dat volgt op de eerste ingebruikneming van uw nieuwe woning de tijd om uw bestaande woning te verkopen en nog te genieten van het verlaagde tarief.

Stel dus dat u intrek heeft genomen in uw nieuwe woning op 1 september 2023, dan heeft u tot 31 december 2024 de tijd om uw bestaande woning te verkopen.

Nog vragen of benieuwd welke nieuwbouwwoningen en- appartementen u kunt kopen aan het verlaagde tarief van 6%?

Bekijk ons aanbod en contacteer ons vrijblijvend voor meer info.