Meerwaardebelastingen op de verkoop van gronden

Betaal ik een meerwaardebelasting op de verkoop van mijn onbebouwde onroerende goederen?

De prijzen van vastgoed zijn de laatste jaren flink gestegen. Veel mensen zijn dan ook op de boot gesprongen en hebben geïnvesteerd in vastgoed. De kans dat zij hun investering met winst kunnen verkopen, is vaak reëel. Echter moet er meer en meer rekening worden gehouden met de fiscus die graag mee geniet van deze winsten.

Privévermogen of beroepsactiviteit

Op vandaag is de meerwaarde op de verkoop van gronden belastbaar als een divers inkomen en dit op voorwaarde dat de gronden tot uw privévermogen behoorden en door u werden verkocht louter als “het normale beheer van uw privévermogen”. Als u van het kopen en verkopen van gronden echter uw beroepsactiviteit maakt, worden deze meerwaarden uiteraard ook belast als beroepsinkomsten. Hieronder gaan we enkel uit van gronden die tot het privévermogen behoren.

Lees hier over de meerwaardebelastingen bij verkoop voor vennootschappen.

Meerwaardebelasting afhankelijk van moment waarop u grond verworven heeft

Met een meerwaardebelasting op gronden worden alle gronden bedoeld, dus niet alleen bouwgronden maar ook reeds bebouwde gronden, indien de verkoopwaarde van de gebouwen minder dan 30% van de prijs van het geheel vertegenwoordigt. Deze meerwaardebelasting is van toepassing bij overdrachten ten bezwarende titel dus niet enkel op een verkoop maar ook bijvoorbeeld op ruil, inbreng in een vennootschap, etc.

Het moment waarop u de grond heeft verworven is cruciaal voor het bepalen van de meerwaardebelasting :

  • Als u de grond verkoopt binnen de vijf jaar na de aankoop, wordt de meerwaarde afzonderlijk belast aan een tarief van 33%.
  • Als u de grond verkoopt na meer dan vijf jaar, maar minder dan acht jaar na de aankoop, wordt de meerwaarde afzonderlijk belast aan een tarief van 16,5%.
  • Als u de grond meer dan acht jaar na de aankoop verkoopt, wordt de meerwaarde niet belast.

De situatie is anders indien u de grond bij schenking gekregen heeft, dan is de meerwaarde die u gecreëerd hebt belastbaar als u verkoopt binnen de drie jaar na de schenking en als de verkoop plaats vindt binnen de acht jaar na de oorspronkelijke aankoop van de grond door de schenker.

De meerwaarde = nettoverkoopprijs - oorspronkelijke aankoopprijs.

De nettoverkoopprijs is de prijs die u voor de grond hebt ontvangen, verminderd met de verkoopkosten, zoals bijvoorbeeld makelaars- en de publiciteitskosten. De oorspronkelijke aankoopprijs is de prijs die u er bij de aankoop voor betaalde. Deze prijs mag forfaitair met 25%, verhoogd worden, tenzij u kunt bewijzen dat u meer kosten had. Na deze verhoging, mag de prijs nogmaals verhoogd worden met 5% voor ieder volledig jaar dat verstreken is tussen aankoop en wederverkoop. Heeft een geregistreerde aannemer aan de woning verbouwingswerken uitgevoerd? Dan mogen ook die kosten bij de aankoopwaarde worden geteld.

Uitzonderingen

De meerwaarde op gronden die toebehoorden aan minderjarigen is belastingvrij. Ook als de verkoper een meerwaarde realiseert bij een onteigening, wordt hij daarop niet belast. U houdt dus best rekening met bovenstaande regels en termijnen wilt u niet dat de fiscus mee geniet van uw appeltje voor de dorst.

Wacht dus het juiste moment af om uw gronden te koop aan te bieden. Het team van Landbergh adviseert u graag bij de verkoop van uw onbebouwde onroerende goederen vanaf de verkavelingsaanvraag tot aan de akte.

Door S. Madou - 24 april 2016

Bronnen: De Standaard, Trends, Vlaanderen.be